สหวิทยาเขต

☰ สหวิทยาเขต
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ตำแหน่ง
1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา  จำนวน 10 โรงเรียน
1 นายศิริ  ธนะมูล ผู้อำนวยการ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2 นายแสงศิลป์  วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ ธวัชบุรีวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายสุบิน  แสงสระคู ผู้อำนวยการ ธงธานี รองประธานกรรมการ
4 นายทิวา   วรโยธา ผู้อำนวยการ เชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
5 นายจตุพล   ไกรยบุตร ผู้อำนวยการ เทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
6 นายสุพรรณ  พรรณเกตุ ผู้อำนวยการ ดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
7 นางดวงจันทร์   ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
8 นางสาวเรวดี   มนตรีพิลา ผู้อำนวยการ โคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
9 นายกฤษณัฐ  แสนโยธา ผู้อำนวยการ พลับพลาวิทยาคม กรรมการ
10 นายภูวนาท  คำพมัย ผู้อำนวยการ ขัติยะวงษา กรรมการ/เลขานุการ
11 นายสุเพียบ  สอนใจ รองผู้อำนวยการ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   จำนวน 9 โรงเรียน
1 นายเทิดทูน   สุจารี ผู้อำนวยการ สตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ
3 นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4 นายเฉลิมชัย   หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5 นายเสนอ  แก้วนาคูณ ผู้อำนวยการ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
6 นายปรีชา   ภูมิผักแว่น ผู้อำนวยการ ม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
7 นายเกรียงไกร  ทานะเวช ผู้อำนวยการ สตรีศึกษา 2 กรรมการ
8 นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการ เมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
9 นายสุนทร   สีหานาม ผู้อำนวยการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด กรรมการ/เลขานุการ
10 นายชยกร  ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการ สตรีศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายประภาส  สีทอง รองผู้อำนวยการ สตรีศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
3. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  จำนวน 8 โรงเรียน
1 นายจักรวาล   เจริญทอง ผู้อำนวยการ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นายเชิดศักดิ์  เอกปริญญา ผู้อำนวยการ เหล่าหลวงประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการ ปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4 นายบุญส่ง   จอมหงษ์ ผู้อำนวยการ หนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ
5 นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์ ผู้อำนวยการ สูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ
6 นายตระการเกียรติ  ปากเสนาะ ผู้อำนวยการ โพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ
7 นางสุขุมาลย์  อินทเสวก ผู้อำนวยการ กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ/เหรัญญิก
8 นายประวีณ   เชิงสะอาด ผู้อำนวยการ เมืองสรวงวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
9 นายสมพงษ์  ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
4. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง   จำนวน 8 โรงเรียน
1 นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานสหวิทยาเขต
2 นายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการ ทรายทองวิทยา รองประธาน
3 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อำนวยการ สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
4 นายอนุชิต เปรมปรี ผู้อำนวยการ ทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
5 นายอุดมศักดิ์   พรมพิลา ผู้อำนวยการ สามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการ
6 นายอธิวัฒน์   ศรีเที่ยง ผู้อำนวยการ หินกองวิทยาคาร กรรมการ
7 นายสายยุทธ เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการ ช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
8 นายวิสุทธิ์   สุดหลักทอง ผู้อำนวยการ หัวโทนวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
5. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์   จำนวน 7 โรงเรียน
1 นายอนุสรณ์  ทาสระคู ผู้อำนวยการ พนมไพรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการ อาจสามารถวิทยา กรรมการ
3 นายสายัณห์   ศรีมงคล ผู้อำนวยการ หนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการ
4 นางพิสดา  อำภาพันธ์ ผู้อำนวยการ หนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
5 นางรุ่งนภา  มาศจันทร์ ผู้อำนวยการ น้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
6 นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการ ดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ
7 นายสรศักดิ์  สีตาชัย ผู้อำนวยการ โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" กรรมการ/เลขานุการ
8 นายอเนก  อุดมวงศ์ รองผู้อำนวยการ พนมไพรวิทยาคาร ผู้ช่วยเลขานุการ
6. สหวิทยาเขตศิลาทอง จำนวน 9 โรงเรียน
1 นายไพฑูรย์  มนตรี ผู้อำนวยการ เสลภูมิพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายนพดล   ศรีระกิจ ผู้อำนวยการ เสลภูมิ รองประธานกรรมการ
3 นางอัญญรัตน์   แสนภูมิ ผู้อำนวยการ ท่าม่วงวิทยาคม กรรมการ
4 นายปิยณัฐ  กุสุมาลย์ ผู้อำนวยการ โพธิ์ศรีสว่างวิทยา กรรมการ
5 นายเกรียงไกร  ป้องศรี ผู้อำนวยการ ม่วงมิตรวิทยาคม กรรมการ
6 นายสุรพล  ผงทอง ผู้อำนวยการ โนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
7 นายกิตติชัย  สุดานิช ผู้อำนวยการ โพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
8 นายมนัส  โพธิจักร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม กรรมการ
9 นายปรเมนทร์  คืนดี ผู้อำนวยการ ขวาววิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ
7. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์   จำนวน 9 โรงเรียน
1 นายเพิ่ม   นาก้อนทอง ผู้อำนวยการ โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายวัฒนา   พลอาษา ผู้อำนวยการ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3 นายเดชา  บุตรพรม ผู้อำนวยการ หนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
4 นายจำรอง  จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการ เชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายนพรัตน์  มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการ โพนทองวิทยายน กรรมการ
6 นายสุทธิชัย ด่านกลาง ผู้อำนวยการ โพธิ์แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
7 นายชวลิต   ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการ ผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
8 นายไพรวัลย์  สมภูงา ผู้อำนวยการ เมยวดีพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
9 นายบุญชู  สุนธงศิริ ผู้อำนวยการ คำนาดีพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ดาวน์โหลดข้อมูล
Copyright © 2016-2022 sasiwimol phet All rights reserved.