สหวิทยาเขต

☰ สหวิทยาเขต
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา จำนวน 10 โรงเรียน
1 นายบุญภพ  จันทมัตุการ ผู้อำนวยการ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2 นายแสงศิลป์  วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ ธวัชบุรีวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายจำรอง  จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการ ธงธานี กรรมการ
4 นายทิวา   วรโยธา ผู้อำนวยการ เชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
5 นางสาวเรวดี  มนตรีพิลา ผู้อำนวยการ โคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6 นายสุพรรณ  พรรณเกตุ ผู้อำนวยการ ดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
7 นายวีระชัย  แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ เทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
8 นายอุเทน  กาญวิจิตร ผู้อำนวยการ ศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
9 ว่าง ผู้อำนวยการ พลับพลาวิทยาคม กรรรมการ
10 นายภูวนาท  คำพมัย ผู้อำนวยการ ขัติยะวงษา กรรมการ/เลขานุการ
11 นายอดุลย์  แสงคำ รองผู้อำนวยการ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี ครู ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
สหวิทยาเขตสาเกตนคร จำนวน 9 โรงเรียน
1 นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2 นายจักรวาล  เจริญทอง ผู้อำนวยการ สตรีศึกษา รองประธานกรรมการ
3 นายเสนอ  แก้วนาคูณ ผู้อำนวยการ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ
4 นายปรีชา  ภูมิผักแว่น ผู้อำนวยการ ม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
5 นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด กรรมการ
6 นายสุนทร  สีหานาม ผู้อำนวยการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด กรรมการ
7 นายเกรียงไกร  ทานะเวช ผู้อำนวยการ สตรีศึกษา 2 กรรมการ
8 นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการ เมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ/เหรัญญิก
9 นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
10 นายภาราดร  จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม จำนวน 8 โรงเรียน
1 ว่าที่ ร.ต. พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นายเชิดศักดิ์  เอกปริญญา ผู้อำนวยการ เหล่าหลวงประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการ ปทุมรัตต์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
4 นายอนุชิต เปรมปรี ผู้อำนวยการ หนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ
5 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ ผู้อำนวยการ โพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ
6 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผู้อำนวยการ กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ
7 นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการ เมืองสรวงวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
8 นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์ ผู้อำนวยการ สูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
9 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
10 นายศิวณัฐ  บุญมาก ครู จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง จำนวน 8 โรงเรียน
1 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อำนวยการ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการ ทรายทองวิทยา รองประธานกรรมการ
3 นายประวีณ  เชิงสะอาด ผู้อำนวยการ สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
4 นายสายยุทธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการ ช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
5 นายอธิวัฒน์  ศรีเที่ยง ผู้อำนวยการ หินกองวิทยาคาร กรรมการ
6 นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา ผู้อำนวยการ สามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการ
7 นายวรัทภพ  สมันศรี ผู้อำนวยการ ทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
8 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง ผู้อำนวยการ หัวโทนวิทยา กรรมการ/เหรัญญิก/เลขานุการ
สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ จำนวน 7 โรงเรียน
1 นายอนุสรณ์  ทาสระคู ผู้อำนวยการ พนมไพรวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต
2 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการ อาจสามารถวิทยา กรรมการ
3 นายสายัณห์  ศรีมงคล ผู้อำนวยการ หนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการ
4 นางสาวพิสดา  อำภาพันธ์ ผู้อำนวยการ หนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
5 นางรุ่งนภา  มาศจันทร์ ผู้อำนวยการ น้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
6 นายพูลสิทธิ์  สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการ ดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ
7 นายสรศักดิ์  สีตาชัย ผู้อำนวยการ โพนเมืองประชารัฐฯ กรรมการ/เลขานุการ
8 นายอเนก  อุดมวงศ์ รองผู้อำนวยการ พนมไพรวิทยาคาร ผู้ช่วยเลขานุการ
สหวิทยาเขตศิลาทอง จำนวน 9 โรงเรียน
1 นายไพฑูรย์  มนตรี ผู้อำนวยการ เสลภูมิพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายนพดล  ศรีระกิจ ผู้อำนวยการ เสลภูมิ รองประธานกรรมการ
3 นายสุรพล  ผงทอง ผู้อำนวยการ โนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
4 นางอัญญรัตน์  แสนภูมิ ผู้อำนวยการ ท่าม่วงวิทยาคม กรรมการ
5 นายเกรียงไกร  ป้องศรี ผู้อำนวยการ ม่วงมิตรวิทยาคม กรรมการ
6 นายกิตติชัย  สุดานิช ผู้อำนวยการ โพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
7 นายมนัส  โพธิจักร ผู้อำนวยการ วังหลวงวิทยาคม กรรมการ
8 ว่าง ผู้อำนวยการ โพธิ์ศรีสว่างวิทยา กรรมการ
9 นายปรเมนทร์  คืนดี ผู้อำนวยการ ขวาววิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ
สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ จำนวน 9 โรงเรียน
1 นายวิคิด  ทินบุตร ผู้อำนวยการ โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายชวลิต  ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการ ผาน้ำทิพย์วิทยา รองประธานกรรมการ
3 นายเดชา  บุตรพรม ผู้อำนวยการ หนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
4 นางดวงจันทร์  ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
5 นายบุญส่ง  จอมหงส์ ผู้อำนวยการ เชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
6 นายจตุพล  ไกรยบุตร ผู้อำนวยการ เมยวดีพิทยาคม กรรมการ
7 นายบุญชู  สุนธงศิริ ผู้อำนวยการ คำนาดีพิทยาคม กรรมการ
8 นายสุธิชัย  ด่านกลาง ผู้อำนวยการ โพธิ์แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
9 นายนพรัตน์  มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการ โพนทองวิทยายน กรรมการ/เลขานุการ
ดาวน์โหลดข้อมูล
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.