ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย 64 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 64 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย 65
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,608 3,900 7,508 3,613 3,908 7,521 3,597 3,904 7,501
ม.2 3,532 4,088 7,620 3,487 4,098 7,585 3,487 4,083 7,570
ม.3 3,553 3,900 7,453 3,453 3,890 7,343 3,426 3,889 7,315
รวม ม.ต้น 10,693 11,888 22,581 10,553 11,896 22,449 10,510 11,876 22,386
ม.4 2,925 4,110 7,035 2,911 4,074 6,985 2,910 4,050 6,960
ม.5 2,657 3,899 6,556 2,608 3,876 6,484 2,622 3,866 6,488
ม.6 2,434 3,913 6,347 2,375 3,865 6,240 2,368 3,863 6,231
รวม ม. ปลาย 8,016 11,922 19,938 7,894 11,815 19,709 7,900 11,779 19,679
รวมทั้งสิ้น 18,709 23,810 42,519 18,447 23,711 42,158 18,410 23,655 42,065
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.