คณะผู้บริหาร

 

☰ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ดร.ธนา  โด่งพิมาย
รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
นายวงศกร  ประกอบนันท์
รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
นายภิญโญ  หอมไกล
รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
นายเทิดทูน  วรวะไล
รอง ผอ.สพม.สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
☰ ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
นายพรมมา พันธภิบาล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางพิศมัย หาญอาษา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางศุภวรรณ อดกลั้น
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดร.อุพิษ เหมือนทอง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางสาวธาริณี มลารวม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปัทมพร อารีเอื้อ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นายจำนงค์ ร่มเย็น
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
นางมธุวลี จันโทมุข
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.