ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

☰ ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.อดุลย์ศักดิ์   บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รหัสเขตพื้นที่การศึกษา 00450001
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (สพม.ร้อยเอ็ด)
ชื่อ (อังกฤษ)* The Secondary Educational Service Area Office Roi-et
วันที่ก่อตั้ง
เขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 12
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 46
ถนน เทวาภิบาล
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 1 043-515369
หมายเลขโทรศัพท์ 2 043-515657
เว็บไซต์ www.secondary27.go.th
ละติจูด/ลองจิจูด 16.053657 / 103.657427
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.