ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค 63 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค 63 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย 64
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,567 4,093 7,660 3,545 4,078 7,623 3,517 4,063 7,580
ม.2 3,613 3,933 7,546 3,563 3,908 7,471 3,518 3,886 7,404
ม.3 3,587 3,956 7,543 3,528 3,923 7,451 3,457 3,903 7,360
รวม ม.ต้น 10,767 11,982 22,749 10,636 11,909 22,545 10,492 11,852 22,344
ม.4 2,746 3,964 6,710 2,689 3,940 6,629 2,669 3,918 6,587
ม.5 2,491 3,969 6,460 2,457 3,921 6,378 2,435 3,908 6,343
ม.6 2,369 3,792 6,161 2,353 3,764 6,117 2,323 3,753 6,076
รวม ม. ปลาย 7,606 11,725 19,331 7,499 11,625 19,124 7,427 11,579 19,006
รวมทั้งสิ้น 18,373 23,707 42,080 18,135 23,534 41,669 17,919 23,431 41,350
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.