ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 62 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 62 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค 63
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,767 3,973 7,740 3,718 3,968 7,686 3,641 3,940 7,581
ม.2 3,768 4,030 7,798 3,636 3,980 7,616 3,548 3,932 7,480
ม.3 3,731 4,063 7,794 3,534 3,971 7,505 3,392 3,916 7,308
รวม ม.ต้น 11,266 12,066 23,332 10,888 11,919 22,807 10,581 11,788 22,369
ม.4 2,647 4,101 6,748 2,575 4,061 6,636 2,529 4,004 6,533
ม.5 2,456 3,872 6,328 2,378 3,812 6,190 2,353 3,784 6,137
ม.6 2,385 3,800 6,185 2,324 3,758 6,082 2,269 3,735 6,004
รวม ม. ปลาย 7,488 11,773 19,261 7,277 11,631 18,908 7,151 11,523 18,674
รวมทั้งสิ้น 18,754 23,839 42,593 18,165 23,550 41,715 17,732 23,311 41,043
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.