ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 60 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 60 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย 61
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,993 4,113 8,106 3,989 4,127 8,116 3,947 4,105 8,052
ม.2 3,776 4,222 7,998 3,755 4,221 7,976 3,654 4,192 7,846
ม.3 3,919 4,200 8,119 3,881 4,178 8,059 3,695 4,118 7,813
รวม ม.ต้น 11,688 12,535 24,223 11,625 12,526 24,151 11,296 12,415 23,711
ม.4 2,996 4,283 7,279 2,967 4,269 7,236 2,846 4,184 7,030
ม.5 2,919 4,527 7,446 2,900 4,497 7,397 2,735 4,378 7,113
ม.6 3,101 4,615 7,716 3,008 4,576 7,584 2,905 4,484 7,389
รวม ม. ปลาย 9,016 13,425 22,441 8,875 13,342 22,217 8,486 13,046 21,532
รวมทั้งสิ้น 20,704 25,960 46,664 20,500 25,868 46,368 19,782 25,461 45,243
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.