ข้อมูลโครงการพิเศษ

☰ ข้อมูลโรงเรียนโครงการพิเศษ
Generated by wpDataTables
ที่ โรงเรียน โครงการ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนมาตรฐานสากล
2 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนมาตรฐานสากล
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนมาตรฐานสากล
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนมาตรฐานสากล
9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนมาตรฐานสากล
10 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนมาตรฐานสากล
11 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
12 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
13 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล
14 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
15 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
16 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล
17 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนมาตรฐานสากล
18 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
19 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
20 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
21 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนมาตรฐานสากล
22 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
23 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนมาตรฐานสากล
24 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล
25 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนมาตรฐานสากล
26 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนมาตรฐานสากล
27 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
28 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
29 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
30 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
31 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
32 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
33 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
34 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
35 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
36 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
37 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
38 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
39 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 2
40 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 2
41 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 2
42 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 2
43 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 2
44 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 2
45 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
46 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
47 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
48 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
49 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
50 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
51 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
52 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
53 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
54 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
55 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนประชารัฐ
56 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนประชารัฐ
57 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ โรงเรียนประชารัฐ
58 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนประชารัฐ
59 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนประชารัฐ
60 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนประชารัฐ
61 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนประชารัฐ
62 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนประชารัฐ
63 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนดีประจำตำบล
64 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนดีประจำตำบล
65 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนดีประจำตำบล
66 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนดีประจำตำบล
67 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนดีประจำตำบล
68 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนดีประจำตำบล
69 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนดีประจำตำบล
70 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนดีประจำตำบล
71 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
72 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
73 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
74 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
75 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
76 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
77 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
78 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
79 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
80 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
81 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
82 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
83 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
84 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
85 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
86 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
87 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
88 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
89 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
90 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
91 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
92 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
93 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
94 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
95 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
96 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
97 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
98 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
99 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
100 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
101 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
102 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
103 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
104 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
105 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
106 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
108 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
109 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
110 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
111 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
112 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
113 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
114 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
115 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
116 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
117 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
118 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
119 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
120 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
121 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
122 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
123 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
124 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
125 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
126 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
127 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
128 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
129 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
130 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
131 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
132 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
133 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
134 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
135 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
136 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
137 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
138 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
139 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
140 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
141 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
142 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
143 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
144 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
145 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
146 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
147 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
148 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
149 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
150 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
151 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
152 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
153 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
154 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
155 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
156 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
157 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
158 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
159 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
160 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
161 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
162 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
163 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
164 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
165 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนสุจริต โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต
166 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 10
167 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 10
168 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 10
169 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 10
170 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 10
171 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 10
172 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
173 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
174 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
175 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
176 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
177 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
178 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
179 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
180 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
181 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
182 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
183 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 20
184 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
185 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
186 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
187 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
188 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
189 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
190 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
191 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
192 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
193 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
194 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
195 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
196 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
197 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
198 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
199 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
200 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
201 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30
202 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
203 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
204 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
205 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
206 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
207 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
208 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
209 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
210 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
211 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
212 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
213 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
214 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
215 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
216 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
217 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
218 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
219 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
220 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
221 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
222 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
223 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
224 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 40
225 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
226 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
227 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
228 โรงเรียนทรายทองวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
229 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
230 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
231 โรงเรียนเสลภูมิ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
232 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
233 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
234 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
235 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
236 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
237 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
238 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
239 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
240 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
241 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
242 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
243 โรงเรียนธงธานี ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
244 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
245 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
246 โรงเรียนขวาววิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
247 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
248 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
249 โรงเรียนสตรีศึกษา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
250 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
251 โรงเรียนขัติยะวงษา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
252 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
253 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
254 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
255 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
256 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
257 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
258 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
259 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
260 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
261 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
262 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
263 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
264 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
265 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
266 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
267 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
268 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
269 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
270 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
271 โรงเรียนทรายทองวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
272 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
273 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
274 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
275 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
276 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
277 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
278 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
279 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
280 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
281 โรงเรียนธงธานี สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
282 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
283 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
284 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
285 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
286 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
287 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
288 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
289 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
290 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
291 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
292 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
293 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
294 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
295 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
296 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
297 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
298 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
299 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
300 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
301 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
302 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
303 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
304 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
305 โรงเรียนเสลภูมิ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
306 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
307 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
308 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนActive Leaning
309 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนActive Leaning
310 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนActive Leaning
311 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนActive Leaning
312 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนActive Leaning
313 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนActive Leaning
314 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนActive Leaning
315 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนActive Leaning
316 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
317 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนActive Leaning
318 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
319 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนActive Leaning
320 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
321 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนActive Leaning
322 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนActive Leaning
323 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนActive Leaning
324 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนActive Leaning
325 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนActive Leaning
326 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนActive Leaning
327 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนActive Leaning
328 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนActive Leaning
329 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนActive Leaning
330 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนActive Leaning
331 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนActive Leaning
332 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนActive Leaning
333 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
334 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนActive Leaning
335 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
336 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
337 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนActive Leaning
338 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
339 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
340 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
341 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนActive Leaning
342 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนActive Leaning
343 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนActive Leaning
344 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนActive Leaning
345 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนActive Leaning
346 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
347 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนActive Leaning
348 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนActive Leaning
349 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนActive Leaning
350 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนActive Leaning
351 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนActive Leaning
352 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนActive Leaning
353 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนActive Leaning
354 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
355 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
356 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนActive Leaning
357 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนActive Leaning
358 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนActive Leaning
359 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนActive Leaning
360 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนActive Leaning
361 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนActive Leaning
362 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนActive Leaning
363 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
364 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนActive Leaning
365 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนActive Leaning
366 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนActive Leaning
367 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนActive Leaning
368 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
369 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
370 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
371 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
372 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
373 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
374 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
375 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
376 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
377 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
378 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
379 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
380 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
381 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
382 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
383 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
384 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
385 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
386 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
387 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
388 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
389 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
390 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
391 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
392 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
393 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
394 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
395 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
396 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
397 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
398 โรงเรียนม่วงลาดวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
399 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
400 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
401 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
402 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
403 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
404 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
405 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
406 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
407 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
408 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
409 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
410 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
411 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
412 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนวิถีพุทธ
413 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ
414 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนวิถีพุทธ
415 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนวิถีพุทธ
416 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนวิถีพุทธ
417 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนวิถีพุทธ
418 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนวิถีพุทธ
419 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธ
420 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
421 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธ
422 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
423 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนวิถีพุทธ
424 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
425 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนวิถีพุทธ
426 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนวิถีพุทธ
427 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนวิถีพุทธ
428 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
429 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนวิถีพุทธ
430 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
431 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนวิถีพุทธ
432 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนวิถีพุทธ
433 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนวิถีพุทธ
434 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนวิถีพุทธ
435 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
436 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
437 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
438 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
439 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
440 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
441 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ
442 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
443 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
444 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
445 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนวิถีพุทธ
446 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ
447 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนวิถีพุทธ
448 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธ
449 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ
450 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
451 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธ
452 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
453 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธ
454 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนวิถีพุทธ
455 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนวิถีพุทธ
456 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
457 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนวิถีพุทธ
458 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
459 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
460 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนวิถีพุทธ
461 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธ
462 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
463 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
464 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนวิถีพุทธ
465 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
466 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนวิถีพุทธ
467 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
468 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนวิถีพุทธ
469 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธ
470 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธ
471 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนวิถีพุทธ
472 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
473 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
474 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
475 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
476 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
477 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
478 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
479 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
480 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
481 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
482 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
483 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
484 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
485 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
486 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
487 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
488 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
489 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
490 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
491 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
492 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
493 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
494 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
495 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
496 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
497 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
498 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
499 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
500 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
501 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
502 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
503 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
504 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
505 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
506 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
507 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
508 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
509 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
510 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
511 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
512 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
513 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
514 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
515 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
516 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
517 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
518 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
519 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
520 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
521 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
522 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
523 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
524 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
525 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
526 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
527 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
528 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
529 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
530 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
531 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
532 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
533 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
534 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
535 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
536 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
537 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
538 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
539 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
540 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
541 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
542 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
543 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
544 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
545 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
546 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
547 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
548 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
549 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
550 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
551 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
552 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
553 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
554 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
555 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
556 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
557 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
558 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
559 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
560 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
561 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
562 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
563 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
564 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
565 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
566 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
567 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
568 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
569 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
570 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
571 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
572 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
573 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
574 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
575 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
576 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
577 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
578 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
579 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
580 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
581 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
582 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
583 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
584 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
585 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
586 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
587 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
588 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
589 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
590 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
591 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนจัดการเรียนศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
592 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
593 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
594 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
595 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
596 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
597 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
598 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
599 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
600 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
601 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
602 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
603 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
604 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
605 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
606 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
607 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
608 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
609 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
610 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
611 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
612 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
613 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
614 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
615 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
616 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
617 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
618 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
619 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
620 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
621 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
622 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
623 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
624 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
625 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
626 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
627 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
628 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
629 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
630 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEP (English Program)
631 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEP (English Program)
632 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEP (English Program)
633 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (English integrated study : EIS)
634 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (English integrated study : EIS)
635 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (English integrated study : EIS)
636 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence (enter)
637 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence (enter)
638 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence (enter)
639 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
640 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษรูปแบบ (English Bilingual Education : EBE)
641 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)
642 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
643 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
644 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
645 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
646 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
647 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ฯ โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
648 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
649 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
650 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
651 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1
652 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
653 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
654 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
655 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
656 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
657 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
658 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
659 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
660 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
661 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2
662 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
663 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
664 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
665 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
666 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
667 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
668 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
669 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
670 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
671 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 1
672 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 2
673 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 2
674 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 2
675 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 2
676 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รุ่นที่ 2
677 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
678 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
679 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
680 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์)
681 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
682 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด คณิตศาสตร์
683 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์
684 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
685 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด สุขศึกษาและพลศึกษา
686 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด ศิลปะ
687 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด การงานอาชีพ
688 โรงเรียนสตรีศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด ภาษาต่างประเทศ
689 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
690 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
691 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
692 โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
693 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
694 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
695 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
696 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
697 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
698 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
699 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
700 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
701 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
702 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
703 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
704 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
705 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
706 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
707 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
708 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
709 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
710 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
711 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
712 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
713 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
714 โรงเรียนทรายทองวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
715 โรงเรียนหัวโทนวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
716 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
717 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
718 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
719 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
720 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
721 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
722 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
723 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
724 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
725 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
726 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
727 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
728 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
729 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
730 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
731 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
732 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
733 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
734 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
735 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
736 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
737 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
738 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
739 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
740 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
741 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
742 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
743 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
744 โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
745 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
746 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
747 โรงเรียนเสลภูมิ โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
748 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
749 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
750 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
751 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
752 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
753 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
754 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
755 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
756 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
757 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
758 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
759 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
760 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
761 โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
762 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
763 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
764 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
765 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
766 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
Generated by wpDataTables
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.