ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 66 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 66 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย 667
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,509 3,862 7,371
ม.2 3,650 4,136 7,786
ม.3 3,518 3,900 7,418
รวม ม.ต้น 10,677 11,898 22,575
ม.4 2,978 4,198 7,176
ม.5 2,783 3,967 6,750
ม.6 2,775 3,943 6,718
รวม ม. ปลาย 8,536 12,108 20,644
รวมทั้งสิ้น 19,213 24,006 43,219
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.