ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 65 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 65 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย 666
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,723 4,119 7,842
ม.2 3,629 3,928 7,557
ม.3 3,506 4,108 7,614
รวม ม.ต้น 10,858 12,155 23,013
ม.4 2,942 4,086 7,028
ม.5 2,873 4,015 6,888
ม.6 2,622 3,856 6,478
รวม ม. ปลาย 8,437 11,957 20,394
รวมทั้งสิ้น 19,295 24,112 43,407
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
Copyright © 2016-2022 sasiwimol phet All rights reserved.