ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

☰ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
รายการ จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 65 จำนวนนักเรียน (คน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 65 จำนวนนักเรียน (คน) สิ้นปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย 666
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1 3,723 4,119 7,842 3,695 4,121 7,816
ม.2 3,629 3,928 7,557 3,582 3,915 7,497
ม.3 3,506 4,108 7,614 3,455 4,089 7,544
รวม ม.ต้น 10,858 12,155 23,013 10,732 12,125 22,857
ม.4 2,942 4,086 7,028 2,880 4,029 6,909
ม.5 2,873 4,015 6,888 2,838 3,976 6,814
ม.6 2,622 3,856 6,478 2,576 3,826 6,402
รวม ม. ปลาย 8,437 11,957 20,394 8,294 11,831 20,125
รวมทั้งสิ้น 19,295 24,112 43,407 19,026 23,956 42,982
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved.