ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

☰ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
☰ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
☰ พิกัดโรงเรียนในสังกัด
Copyright © 2016-2021 sasiwimol phet All rights reserved.