ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

☰ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
☰ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
☰ พิกัดโรงเรียนในสังกัด
Copyright © 2016-2022 sasiwimol phet All rights reserved.